viernes, 23 de noviembre de 2007

ADHESIONS

CATALUNYA
SETMANARI ELECTRÒNIC "EL DEMÀ.CAT"
VEU PRÒPIA-CATALUNYA

PAÍS VALENCIÀ
ASSOCIACIÓ CÍVICA I VALENCIANISTA "JARDÍ D´AIORA"
ASSOCIACIÓ CULTURAL I REPUBLICANA "CONSTANTÍ LLOMBART"
COL.LECTIU DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ DE BENIGEMBLA
DIARI ELECTRÒNIC "ANNA NOTÍCIES"
UNIVERSITARIS PROGRESSISTES DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT
VEU PRÒPIA- PAÍS VALENCIÀ
Ens pronunciem contra el tancament de les emissions de la Corporació Catalana de Radiotelevisió al País Valencià. No té sentit la sanció contra Acció Cultural del País Valencià en estos moments, i més després de més de 20 anys de transmissió de les emissions de la CCRTV, ja que estes emissions ja són part de l´espai de comunicació entre tots els parlants de la nostra llengua. En un món global com el que vivim actualment, no té ningún sentit l´acció del govern de la Generalitat Valenciana en mans PP, i no en mans dels interessos dels valencians i valencianes. Si este país nostre fos normal este tancament no passaria, ja que hi-hauria col.laboració i intercanvi entre els països que compartim la mateixa llengua, i per tant cultura. Desgraciadament amb esta acció els valencianoparlants, perdem un altra batalla per la normalització de la nostra llengua al País Valencià. Si haguera interès per la normalització de la llengua, i cultura dels valencians i valencianes per part de la Generalitat Valenciana, Acció Cultural del País Valencià rebria una distinció per part del govern valencià, i mai una sanció de 300.000 euros. Es sols un altre atac a l´espai de comunicació de la nostra llengua, i també a una organització que ha treballat per a que este país siga més nostre, així com per a que la nostra llengua estiga més present, i per a que el nostre poble no perda la poca dignitat que ens queda.

jueves, 25 de octubre de 2007

El País Valencià, Catalunya i Balears podran intercanviar els senyals de les seues televisions

El País Valencià, Catalunya i Balears podran intercanviar, de manera recíproca, els senyals de les seues respectives cadenes autonòmiques, en virtut d'un acord entre les diferents administracions afavorit pel govern, segons va informar el secretari d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, Francisco Ros. Segons va explicar Ros, Indústria elevarà divendres que ve al comitè assessor de Tecnologia de la Informació una resolució que afavorirà aquesta possibilitat a aquelles comunitats que arriben a acords amb altres veïnes per a la transmissió de televisió. Així, en cas de necessitat, i que aquestes administracions tingueren els multiplex (l'ample de banda de televisió digital) ocupats, puguen sol·licitar un tercer. Segons va dir, aquesta possibilitat seria general per a Catalunya, Balears i València. El Govern pren ara aquesta decisió, atès que quan es va realitzar la planificació dels multiplex, no es va tenir en compte els compromisos que determinades comunitats podrien adquirir amb altres veïnes per a l'emissió creuada de programes. En el cas concret de Comunitat Valenciana i Catalunya, va assegurar que ambdues administracions "estan en un procés molt avançat d'acord per a afavorir aquesta possibilitat mútua". No obstant això, Ros va advertir que "les comunitats han de decidir" sobre el contingut dels multiplex, atès que l'espectre és limitat i pot haver serveis en el futur perquè els quals haja menys espai.

Font: El Mercantil Valencià

El País Valenciano, Cataluña y Baleares podrán intercambiar, de manera recíproca, las señales de sus respectivas cadenas autonómicas, en virtud de un acuerdo entre las diferentes administraciones favorecido por el Gobierno, según informó el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros. Según explicó Ros, Industria elevará el próximo viernes al comité asesor de Tecnología de la Información una resolución que favorecerá esta posibilidad a aquellas comunidades que lleguen a acuerdos con otras vecinas para la transmisión de televisión. Así, en caso de necesidad, y de que estas administraciones tuvieran los 'multiplex' (el ancho de banda de televisión digital) ocupados, puedan solicitar un tercero. Según dijo, esta posibilidad sería general para Cataluña, Baleares y Valencia. El Gobierno toma ahora esta decisión, dado que cuando se realizó la planificación de los multiplex, no se tuvo en cuenta los compromisos que determinadas comunidades podrían adquirir con otras vecinas para la emisión cruzada de programas. En el caso concreto de Comunitat Valenciana y Cataluña, aseguró que ambas administraciones "están en un proceso muy avanzado de acuerdo para favorecer esta posibilidad mutua". No obstante, Ros advirtió de que "las comunidades tienen que decidir" sobre el contenido de los multiplex, dado que el espectro es limitado y puede haber servicios en el futuro para que los que haya menos espacio.

The País Valencià, Catalonia and Balears will be able to exchange, in a reciprocal way, the signals of the respective seues autonomic chains, by virtue of an agreement among the different administrations favored by the government, as itheshe briefed the secretary of State of Telecommunications and for the CompanySociety of the Information, Francisco Ros. As ithe explained Blond, Indústria will elevate Friday that a resolution that will favor this possibility suitscomes to the advising committee of Information Technology toin those communities that arrive to agreements with other neighbors for the transmission of television. Thus, en cas de necessitat, and that these administrations had the multiplex (the bandwidth of digital television) busy, puguen to request third one. As hesheit suggestedsaid, this possibility would be a general for Catalonia, Balears and Valencia. The Government takes now this decision, since when the planning was carried out of the multiplex, the appointmentscommitments that determinate communities couldmight acquire with other neighbors for the broadcastemission crossed of programs was not taken into account. In the concrete case of Comunitat Valenciana and Catalonia, itheshe assured that both administrations "agree on a very advanced process to favor this mutual possibility". However, Blond hesheit observed that the communities have to decide about the contents of the multiplex, since the spectrespectrum is limited and can have services in the future because that haja less space.

Le País Valencià, la Catalogne et Balears pourront échanger, de manière réciproque, les signaux des seues respectives chaînes autonomes, en vertu d'un accord entre les différentes administrations favorisé par le gouvernement, comme ilelle a informé le secrétaire d'État de Télécommunications et pour la Société de l'Information, Francisco Ros. Comme Ros a expliqué, Indústria élèvera vendredi qu'il vient une résolution qui favorisera cette possibilité au comité conseiller de Technologie de l'Information à ces communautés qui arrivent à des accords avec d'autres voisines pour la transmission de télévision. Ainsi, en cas de besoin, et que ces administrations eurent les multiplex (le large à part de télévision digitale) occupés, puguen demander un troisième. Comme ilelle a suggérédit, cette possibilité serait général pour la Catalogne, Balears et Valence. Le Gouvernement prend maintenant cette décision, étant donné que quand la planification a été réalisée des multiplex, on n'a pas tenu compte des engagements que de déterminées communautés pourraient acquérir avec d'autres voisines pour l'émission croisée de programmes. Dans le cas concret de Comunitat Valenciana et de la Catalogne, ilelle a assuré que les deux administrations "sont sur un processusprocès très avancé d'accord pour favoriser cette possibilité mutuelle". Néanmoins, Ros a averti que les communautés doivent décider sur le contenu des multiplex, étant donné que le spectre est limité et peut avoir services dans l'avenirfutur parce que lesquels haja moins d'espace.

viernes, 27 de abril de 2007

Sí a TV3

Avui 27 d'Abril del 2007 el Govern de la Generalitat Valenciana del Partit Popular vol prohibir les emissions de TV3 en aquest cas en la província d'Alacant. Després de tots els anys que duen governant en la Generalitat, volen tancar les emissions de TV3 a un mes d'unes eleccions municipals i autonòmiques, o siga per a intentar guanyar-se els vots de sectors radicals i extrems. El que sembla que no han previst és la fugida que poden tenir pels sectors moderats i centristes als quals la possibilitat de veure aquesta televisió pública autonòmica no ens causa cap trastorn, al contrari l'opció de poder veure televisions d'altres territoris, ja siguen del territori espanyol o de més enllà, és una riquesa cultural i lingüística, i ens mostra altres visions d'entendre el món. Som molts, bastant més del que puga semblar els quals hem vist des de menuts els dibuixos animats, sèries, programes de la TV3, els quals ens hem divertit i conegut abans que els ciutadans de la resta d'Espanya a presentadors de la vàlua com Andreu Buenafuente i els quals hem pogut millorar el nostre valencià gràcies a TV3. En el 2007 on es poden rebre canals de televisió de mig món és il·lògic intentar prohibir la visió d'una televisió autonòmica veïna, s'haurien de poder veure totes les televisions autonòmiques en tot el territori espanyol, i amb més motiu les quals tinguen una llengua comuna. Prohibint mitjans de comunicació no es va a cap lloc senyors del Partit Popular, estem en democràcia. Per tot açò, No al tancament de les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana!!

Per a adherir-te: siatv3@yahoo.es

Hoy 27 de Abril del 2007 el Gobierno de la Generalitat Valenciana del Partido Popular quiere prohibir las emissiones de TV3 en este caso en la provincia de Alicante. Después de todos los años que llevan gobernando en la Generalitat, quieren cerrar las emisiones de TV3 a un mes de unas elecciones municipales y autonómicas, o sea para intentar ganarse los votos de sectores radicales y extremos. Lo que parece que no han previsto es la fuga que pueden tener por los sectores moderados y centristas a los que la posibilidad de ver esta televisión pública autonómica no nos causa ningún trastorno, al contrario la opción de poder ver televisiones de otros territorios, ya sean del territorio español o de más allá, es una riqueza cultural y lingüística, y nos muestra otras visiones de entender el mundo. Somos muchos, bastante más de lo que pueda parecer los que hemos visto desde pequeños los dibujos animados, series, programas de la TV3, los que nos hemos divertido y conocido antes que los ciudadanos del resto de España a presentadores de la valía como Andreu Buenafuente y los que hemos podido mejorar nuestro valenciano gracias a TV3. En el 2007 donde se pueden recibir canales de televisión de medio mundo es ilógico intentar prohibir la visión de una televisión autonómica vecina, se deberían poder ver todas las televisiones autonómicas en todo el territorio español, y con más motivo las que tengan una lengua común. Prohibiendo medios de comunicación no se va a ningún sitio señores del Partido Popular, estamos en democracia. Por todo esto, No al cierre de las emisiones de TV3 a la Comunitat Valenciana!!

Para adherirte: siatv3@yahoo.es